ประวัติสมาคมฯ

        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจำกัดและครอบครัวได้จดทะเบียน ก่อตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2543 เริ่มดำเนินการครั้งแรกมีสมาชิกทั้งหมด 18,000 คน โดยการโอนสมาชิกจาก ส.ช.ส. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ โดยไม่จำกัดอายุ เป็นเวลา 3 เดือน เดิมสำนักงานตั้งอยู่ อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิจำกัด ชั้น 1 เลขที่ 122 ถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ย้ายที่ทำการใหม่ในวันที่ 21 มิถุนายน 2553 สำนักงานตั้งอยู่ อาคารชั้น 1 เลขที่ 268 หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ – บ้านเขว้า ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการชุดก่อการจัดตั้งสมาคม ฯ พ.ศ. 2544 จำนวน 16 คน พนักงานจำนวน 4 คน การดำเนินงานของสมาคม-ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว ได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 นับเป็น เวลา 15 ปี มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 14,750 คน มีคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8 (พ.ศ.2558-2559) จำนวน 15 คน ที่ปรึกษา จำนวน 6 คน เจ้าหน้าที่สมาคม ฯ จำนวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน ผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน 5 คน นับว่าเป็นสมาคม ฯ ขนาดใหญ่ การดำเนินงานในรอบปี 2559 สมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด 257 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า งวดที่ 1 (ค่าจัดการศพ) รายละ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 257 ราย จ่ายเงินสงเคราะห์งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 จำนวน 330 ราย ปัจจุบันยังค้างจ่ายอยู่ จำนวน 195 ราย

        การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อให้เกิดผลดีต่อสมาชิกสร้างความมั่นคงให้กับสมาคม ฯ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ประกอบกับข้อเสนอแนะ จากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ตรวจสอบกิจการ นายทะเบียนท้องที่ และมวลสมาชิก คณะกรรมการการดำเนินการ ชุดที่ 8 และเจ้าหน้าที่ ได้นำมาเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้สมาคมฯ เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น การดำเนินงานของสมาคม ฯ จึงบรรลุเป้าหมาย เป็นที่ประจักษ์ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้