ภาพกิจกรรม


โครงการ ส.ส.ช. ใส่ใจห่วงใยสมาชิก โครงการ ส.ส.ช. ใส่ใจห่วงใยสมาชิก ( 11 ภาพ)
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด วันที่ 18 สิงหาคม 2561
โครงการศึกษาดูงานประจำปี 2561 โครงการศึกษาดูงานประจำปี 2561 ( 6 ภาพ)
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จำกัด ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2561
การประชาสัมพันธุ์สมาชิก การประชาสัมพันธุ์สมาชิก ( 15 ภาพ)
ในวันพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ( 11 ภาพ)
วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
โครงการ ส.ส.ช. ใส่ใจห่วงใยสมาชิก ปี 2562 โครงการ ส.ส.ช. ใส่ใจห่วงใยสมาชิก ปี 2562 ( 8 ภาพ)
วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
โครงการศึกษาดูงานประจำปี 2562 โครงการศึกษาดูงานประจำปี 2562 ( 10 ภาพ)
ณ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด (สส.อ.ด.) ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ( 6 ภาพ)
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563