ข้อบังคับ ระเบียบ สมาคมฯ

[ข้อบังคับ]
ข้อบังคับ ส.ส.ช. พ.ศ.2566

[ระเบียบสมาคมฯ]
1.ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ
2.ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่
3.ระเบียบว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
4.ระเบียบว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
5.ระเบียบว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2560
6.ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2547
7.ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
8.ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2566
9.ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2547
10.ระเบียบว่าด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2562
11.ระเบียบว่าด้วย เงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2564
12.ระเบียบว่าด้วย ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2562
13.ระเบียบว่าด้วย ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2562
14.ระเบียบว่าด้วย การประชุมของสมาคม พ.ศ.2547
15.ระเบียบว่าด้วย การประชุมของสมาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
16.ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2564
17.ระเบียบว่าด้วย การใช้ยานพาหนะ พ.ศ.2553
18.ระเบียบว่าด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จและค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2547
19.ระเบียบว่าด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จและค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2550
20.ระเบียบว่าด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จและค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2564
21.ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้ช่วงเหลืองานสมาคม พ.ศ.2547
22.ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสมาคม พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
23.ระเบียบว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน พ.ศ.2556
24.ระเบียบว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2558

[ระเบียบกับการบริการสมาชิก]
1. ระเบียบว่าด้วย การตัดชื่อสมาชิกออกจากสมาคมและการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2547
2. ระเบียบว่าด้วย การอุทธรณ์ เพื่อการขอกลับคืนการเป็นสมาชิกของสมาคม พ.ศ.2556
3. ระเบียบว่าด้วย การอุทธรณ์ เพื่อการขอกลับคืนการเป็นสมาชิกของสมาคม พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2566
4. ระเบียบว่าด้วย ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย พ.ศ.2556
5. ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดและครอบครัว พ.ศ.2559
6. ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดและครอบครัว พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
7. ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดและครอบครัว พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566

[ภาคผนวก ก]
1. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
2. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
3. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จดทะเบียน แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ จดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และแบบของใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
4. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
5. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย คุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545
6. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง คุณสมบัติของสมาชิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
7. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
8. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก รายงานจำนวนเงินที่มีอยู่ในมือและในธนาคาร และสำเนางบดุลของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
9. กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2547
10. กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547
11. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าหักเงินสงเคราะห์ พ.ศ.2547
12. หนังสือเวียนกรมประชาสงเคราะห์ ที่ มท 0806/ว.56092 เรื่อง การตอบโดยศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ลงวันที่ 6 ก.ค.2528
13. หนังสือเวียนกรมประชาสงเคราะห์ ที่ มท 0806/ว 82914 เรื่องการนำเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไปบริจาคหรือใช้จ่าย อย่างอื่นนอกเหนือจากการบริหารงานดำเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลงวันที่ 26 มิ.ย.2529
14. คำสั่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ 193/2547 เรื่องแต่งตั้งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 ลงวันที่ 15 ก.ย.2547
15. หนังสือเวียนสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ พม 0404/5592 เรื่อง ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลงวันที่ 13 ก.ค.2550
16.ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การจ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่2)
17. หนังสือสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ พม 0404/2119 กรณีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสมาคมฯ ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2554
18. หนังสือเวียนสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0404/722 เรื่องการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดและครอบครัวลงวันที่ 28 มี.ค. 2557
19. หนังสือเวียนสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0404/1163 เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการรับสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว ลงวันที่ 27 พ.ค. 2557
20. หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0504/2091 เรื่อง ข้อหารือกรณีการประชุมใหญ่โดยสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัดและครอบครัว (ส.ส.ช.) ลงวันที่ 22 ก.ค. 2559
21. หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0505/4108 เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ ลงวันที่ 17 พ.ย. 2560
22. พระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ พ.ศ.2545
23. หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0505/1798 เรื่อง ตอบกลับหารือแนวทางการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ลงวันที่ 13 ก.ย. 2564
24. หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม 0505/13 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลงวันที่ 6 ม.ค. 2564
25. หนังสือเวียนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ที่ ชย 54701/238 เรื่องการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับระเบียบสมาคมฯ ลงวันที่ 9 พ.ค. 2566
26. คำขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2566

[ภาคผนวก ข]
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดก่อการตั้งสมาคม พ.ศ.2544
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 1 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2546)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 2 (พ.ศ.2547-พ.ศ.2548)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 3 (พ.ศ.2549-พ.ศ.2550)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 4 (พ.ศ.2551-พ.ศ.2552)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 5 (พ.ศ.2553-พ.ศ.2554)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 6 (พ.ศ.2555-พ.ศ.2556)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 7 (พ.ศ.2557-พ.ศ.2558)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 8 (พ.ศ.2559-พ.ศ.2560)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 9 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2546)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 10 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2546)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 11 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2546)
- ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช. ชุดที่ 12 (พ.ศ.2545-พ.ศ.2546)