ข้อบังคับ ระเบียบ สมาคมฯ

[ข้อบังคับ]
ข้อบังคับ ส.ส.ช. พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่ม

[ระเบียบสมาคมฯ]
1.ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ
2.ระเบียบว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม
3.ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
4.ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่
5.ระเบียบว่าด้วย เงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่
6.ระเบียบว่าด้วย ค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่
7.ระเบียบว่าด้วย ลูกจ้างชั่วคราว
8.ระเบียบว่าด้วย การประชุมของสมาคม
9.ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ
10.ระเบียบว่าด้วย การใช้ยานพาหนะ
11.ระเบียบว่าด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จและค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
12.ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสมาคม
13.ระเบียบว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน
14.ระเบียบว่าด้วย การตัดชื่อสมาชิกออกจากสมาคมและขอกลับเข้าเป็นสมาชิก
15.ระเบียบว่าด้วย ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
16.ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม

[ภาคผนวก]
ภาคผนวก ก1 พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
ภาคผนวก ก2 พระราชบัญญัติเงินทดแทน
ภาคผนวก ก3 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ภาคผนวก ข ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช.