ข้อบังคับ ระเบียบ สมาคมฯ

[ข้อบังคับ]
หมวด 1-3 ข้อความทั่วไป วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงานและวันเวลาเปิดทำการ
หมวด 4-5 สมาชิกภาพและการขาดจากสมาชิกภาพ เงินค่าสมัคร เงินบำรุง และเงินสงเคราะห์
หมวด 6 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
หมวด 7-8 วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน
หมวด 9-10 การประชุมใหญ่ คณะกรรมการ
หมวด 11 การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี

[ระเบียบสมาคมฯ]
ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของคณะกรรมการ
ระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของเจ้าหน้าที่สมาคม
ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สมาคม
ระเบียบว่าด้วย การประชุมของสมาคม
ระเบียบว่าด้วย การตัดชื่อสมาชิกออกจากสมาคมและการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก
ระเบียบว่าด้วย การพัสดุ
ระเบียบว่าด้วย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จและค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่สมาคม
ระเบียบว่าด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม
ระเบียบว่าด้วย การใช้ยานพาหนะ
ระเบียบว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสมาคม
ระเบียบว่าด้วยการอุทธรณ์ เพื่อการขอกลับคืนการเป็นสมาชิกของสมาคม
ระเบียบว่าด้วย การเก็บเงิน การฝากเงิน การเบิกเงิน
ระเบียบว่าด้วย ค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
ระเบียบว่าด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่สมาคม
ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ภาคผนวก ก พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
ภาคผนวก ข ทำเนียบคณะกรรมการ ส.ส.ช.