Download เอกสาร


1 เอกสารขอส่งเงินสงเคราะห์ด้วยตนเอง
2 ใบคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
3 ขออนุมัติจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพ (ค่าจัดการศพงวดที่ 1)
4 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงหรีด
5 แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ศพ
6 บันทึกข้อความ
7 ใบสมัครสมาชิก
8 ใบสมัครสมาชิก (กรณีขอกลับเป็นสมาชิก)
9 หนังสือขอลาออกจากสมาชิก ส.ส.ช.
10 แบบคำอุทธรณ์
11 แบบฟอร์มมอบอำนาจ

เอกสาร PDF ที่โหลดในหน้านี้สามารถกรอกข้อความได้ แต่ต้อง Download ลงในเครื่องของสมาชิกก่อน
จากนั้นให้เปิดด้วยโปรแกรม Adobe Reader ตั้งแต่เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป (ดาวน์โหลดที่นี่)
**หมายเหตุ: ถ้าเปิด pdf ผ่านหน้าเว็บจะไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้