สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด และครอบครัว

เลขที่ 295 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.โคกสูง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โทร. 044-816318,044816320 โทรสาร 044-816320
มือถือ 098-8185400
เว็บไซต์ http://www.acptsc.net
E-mail: cpm.ssc@gmail.com